เรื่องสัตว์เลี้ยง ชั้นเรียนอนุบาลปีที่2

คำอธิบายชั้นเรียน

1. บอกชื่อของสัตว์เลี้ยงได้

2. บอกอาหารของสัตว์เลี้ยงได้

3. บอกที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงได้