เรื่องวัน ชั้นอนุบาล1

คำอธิบายชั้นเรียน

บอกชื่อของวันทั้ง 7 วันได้ บอกสีของวันทั้ง 7 วันได้