เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรื่อง ฤดูกาล อนุบาล 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลัดดาวัลย์ พันทรกิจ

โรงเรียนบ้นคลองดิน

1.ฤดูในประเทศไทยมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

2.สภาพอากาศของแต่ละฤดู

3.วิธีการปฏิบัติตนในแต่ละฤดู