เรื่อง ฤดูกาล อนุบาล 2

คำอธิบายชั้นเรียน

1.ฤดูในประเทศไทยมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

2.สภาพอากาศของแต่ละฤดู

3.วิธีการปฏิบัติตนในแต่ละฤดู