เรื่องผัก ชั้นอนุบาล 2

คำอธิบายชั้นเรียน

  1. บอกชื่อผักและประโยชน์ของผั