อาหารหลัก 5 หมู่

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จันทร์จิรา ไชยะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

เพื่อให้เด็กได้รุ้ถึงคุณค่าของอาหารหลัก 5 หมู่