อาหารหลัก 5 หมู่

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้เด็กได้รุ้ถึงคุณค่าของอาหารหลัก 5 หมู่