วันทั้ง 7 วัน ชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้เรื่องวันทั้ง 7 วันและสีประจำวัน