สัตว์น่ารู้ ชั้นอนุบาล 1

อุไรวรรณ ขุนพานเพิง

ราชประชานุเคราะห์ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

1.บอกชื่อสัตว์เลี้ยงได้

2.บอกอาหารของสัตว์เลี้ยง

3.บอกลักษณะของสัตว์เลี้ยงได้