ภูมิอากาศ

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศที่เด็กควรรู้จัก