วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น