วิชาการขายเบื้องต้น 1 สาขาวิชาการขาย

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการขายและการนำเสนอการขายขั้นเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ