วิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร