วิชาเพศวิถีศึกษา

นายบุญนำ โตสง

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ