วิชาเพศวิถีศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายบุญนำ โตสง

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ