วิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี

ปราณี อินทร์น้อย

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ถูกต้อง