วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

Juraiwan Sriarj

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ