เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลภัส พูลเพิ่ม

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการทำงาน โครงสร้าง และชนิดหม้อแปลงไฟฟ้า

2. เพื่อให้มีทักษะในการพัน และการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า

3. เพื่อให้มีกิจ นิสัยในการทำงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงาน โครงสร้าง ชนิดหม้อแปลงไฟฟ้า หลักการเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในหม้อแปลงไฟฟ้า สมการแรงดันไฟฟ้า อัตราส่วนการเปลี่ยนแปร (Transformation ratio) การคำนวณหาขนาด และประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า

มาตรฐานรายวิชา

มาตรฐานที่ 1

เข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า

มาตรฐานที่ 2

ซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

มาตรฐานที่ 3

ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า