หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการทำงาน โครงสร้าง และชนิดหม้อแปลงไฟฟ้า

2. เพื่อให้มีทักษะในการพัน และการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า

3. เพื่อให้มีกิจ นิสัยในการทำงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงาน โครงสร้าง ชนิดหม้อแปลงไฟฟ้า หลักการเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในหม้อแปลงไฟฟ้า สมการแรงดันไฟฟ้า อัตราส่วนการเปลี่ยนแปร (Transformation ratio) การคำนวณหาขนาด และประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า

มาตรฐานรายวิชา

มาตรฐานที่ 1

เข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า

มาตรฐานที่ 2

ซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

มาตรฐานที่ 3

ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า