ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาประวัติศาสตร์   เรื่อง ความหมายความสำคัญของประวัติศาสตร์