5012306 สื่อสมัยใหม่

กรปรียา ใจสำราญ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการการผลิตสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงาน การจัดทำเว็บไซด์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต รวมถึงการ วางแผนการกำหนดกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง