เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้

คำอธิบายชั้นเรียน

เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน