เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน