ภาษาไทย ท33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี