วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนสำหรับผู้เรียนและผู้สนใจศึกษาวิทยาศาสตร์