อาเซียนศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาทั้วไป ชั้นปีที่ 1