เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศท 011006 การใช้ภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาหลักเกณฑ์ รูปแบบ กระบวนการการใช้ภาษาที่ถูกต้อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ภาษา ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ การนำความรู้ความคิดที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถแสดงออกโดยใช้ทักษะบูรณาการอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์และศึกษาหาความรู้ให้กับตนเองจากแหล่งสารนิเทศต่างๆ