เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ การประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบสัมมาชีพ