เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ การประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบสัมมาชีพ