เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ การประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบสัมมาชีพ