เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา ท 23101

1.การอ่าน

2.การเขียน

3.ฟัง ดูพูด

4.หลักภาษา

5.วรรณคดีวรรณกรรม