homeมัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นาง วราวัลย์ คำดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2003

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา ท 23101

1.การอ่าน

2.การเขียน

3.ฟัง ดูพูด

4.หลักภาษา

5.วรรณคดีวรรณกรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)