มัธยมศึกษาปีที่ 3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา ท 23101

1.การอ่าน

2.การเขียน

3.ฟัง ดูพูด

4.หลักภาษา

5.วรรณคดีวรรณกรรม