เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา หลักกระบวนการพยาบาล รหัส 993-122 ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา 2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ: วิชาชีพ เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๓ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการพยาบาล และสามารถนำหลักกระบวนการพยาบาลไปใช้ในการพยาบาลผู้ใช้บริการรายบุคคล กลุ่มบุคคลและชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยคำนึงถึงการเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความต่างทางวัฒนธรรมได้ถูกต้องเหมาะสม