เตรียมความพร้อมระดับที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทักษะวิชาการ  คณิตศาสตร์ การบวกเลข 1 หลักในแนวตั้ง