BC202:Computer System

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลและการบริหารข้อมูล ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เครือข่ายและการสื่อสาร ระบบดิจิทัล อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ระบบประมวลผล ประเภทของซอฟแวร์ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์