เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

[เคมี 1] ม.4/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิทวัส วรรณสุคนธ์

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เคมี เพิ่มเติม 1


  • บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ
  • บทที่ 2 พันธะเคมี
  • บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ