เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

POS-105 Economics for Political Scientist

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
คำถามพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักการอุปสงค์และอุปทาน ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมของตัวละครในระบบเศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับกลไกตลาด ประเภทและคุณลักษณะของตลาด บทบาทของภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ ความเข้าใจว่าด้วยระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ องค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ การฟื้นฟูและการพัฒนาเศรษฐกิจ
Basic question of economics; principle on demand and supply; economic resources; behavior of actors in economy; knowledge on market mechanism; types and characteristics of market; role of private, public and institution in economy; economic policies; understanding on economic system; international economic organizations; economic crisis; economic reconstruction and development.