ดนตรีมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อการเรียนการสอนดนตรีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2