เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเทคนิคการพยาบาล (993-123) ปีการศึกษา 2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน


๙๙๓-๑๒๓ เทคนิคการพยาบาล (Nursing Techniques) ๓(๒-๓-๕)

คำอธิบายรายวิชา

มโนทัศน์การปฏิบัติการพยาบาล หลักการและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นในการรักษาความปลอดภัย การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ การจัดสิ่งแวดล้อม การตอบสนองความต้องการด้านความ สุขสบายและสุขวิทยาส่วนบุคคล การประเมินสัญญาณชีพและการช่วยเหลือเบื้องต้น การจัดท่า การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การออกกำลังกาย การดูแลเรื่องอาหารและน้ำ การดูแลเรื่องการขับถ่าย การดูแลแผล การพยาบาลตามแผนการรักษา และการสนับสนุนการรักษา การรับและจำหน่ายผู้ป่วย