ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่ปรึกษา ชั้น ม.1/3