โครงงานคอมพิวเตอร์ 3.1.2559

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้อุปกรณ์ชุด ipst เพื่อพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์