ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 วิชา ง30251 (เพิ่มเติม) Multimedia
ผู้สอน

นภัค สุพรรณไสว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 วิชา ง30251 (เพิ่มเติม) Multimedia

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20067

สถานศึกษา
โรงเรียนหันคาพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ง 30251 รายวิชาตัดต่อภาพยนตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาความรู้พื้นฐาน การทำงาน นำภาพ VDO เข้ามาใช้ ตลอดจนการใช้ Transition , Effect และ Plug-in ต่าง ๆ ในการทำเทคนิคพิเศษเช่น การทำ Title ทำตัวอักษรให้เคลื่อนไหว รวมทั้งการนำเสนองาน หรือ Upload เข้า Website โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม ที่ต้องไม่ละเมิดความคิดผู้อื่น ด้วยวิธีสอนสาธิต ปฏิบัติ ส่งงานผ่านระบบออนไลน์

เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านการตัดต่อภาพยนตร์ และการใช้ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ และมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้

1. ให้มีความเข้าใจและทราบถึงหลักของการสื่อความหมายของภาพยนตร์

2. ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขั้นตอนในการผลิตสื่อภาพยนตร์

4. ให้มีความเข้าใจ และมีทักษะในการวางแผนงานสำหรับการผลิตสื่อภาพยนตร์

5. ให้มีทักษะในการใช้โปรแกรม Ulead

6. ให้สามารถสร้างสรรค์ภาพยนตร์ และเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ง 30250 รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิตอัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : กลางภาค : ปลายภาค = 60 : 20 : 20

ลำดับที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

นิยามความหมายของสื่อภาพยนตร์(Introduction to Film Studies)

1. ให้มีความเข้าใจและทราบถึงหลักของการสื่อความหมายของภาพยนตร์

1. ความหมายของภาพยนตร์

2. ประวัติความเป็นมาของภาพยนตร์

3. ภาพยนตร์ในประเทศไทย

2

5

2

บทบาท , หน้าที่ , อิทธิพลของสื่อภาพยนตร์

1. ให้มีความเข้าใจและทราบถึงหลักของการสื่อความหมายของภาพยนตร์

1. ด้านความบันเทิง

2. การเสนอข่าวและสาระทั่วไป

3. ด้านการศึกษา

4. ด้านค่านิยมของบุคคลและสังคม

5. ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

2

5

3

การสื่อความหมายของภาพยนตร์

1. ให้มีความเข้าใจ และมีทักษะในการวางแผนงานสำหรับการผลิตสื่อภาพยนตร์

1. มุมกล้อง (Camera Angle)

2. ขอบเขตของภาพ

3. การเคลื่อนไหว (Movement)

4. การกำหนดบทบาทของผู้ชม (audience Role)

5. การเชื่อมต่อภาพ (Scene matching)

6. การลำดับเรื่องราวในการสร้างภาพยนตร์

2

5

ลำดับที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

4

การเขียนบทภาพยนตร์ (Screenwriting)

1. ให้มีความเข้าใจ และมีทักษะในการวางแผนงานสำหรับการผลิตสื่อภาพยนตร์

1. การค้นคว้าหาข้อมูล (research)

2. การกำหนดประโยคหลักสำคัญ (premise)

3. การเขียนเรื่องย่อ (synopsis)

4. การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment)

5. บทภาพยนตร์ (screenplay)

6. บทถ่ายทำ (shooting script)

7. บทภาพ (storyboard)

2

5

5

การใช้งานโปรแกรม ulead

1. ให้มีทักษะในการใช้โปรแกรมโซนี่ เวกัส

1. การจัดการเกี่ยวกับภาพ

2. การจัดการเกี่ยวกับข้อความ

3 การจัดการเกี่ยวกับเสียง

20

20

6

สร้างชิ้นงานสร้างสรรค์

1. ให้สามารถสร้างสรรค์ภาพยนตร์ และเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์

- ออกแบบ และนำเสนอแผนปฏิบัติงาน ในการสร้างชิ้นงาน

- นำเสนอผลงาน ติดตาม และประเมินชิ้นงาน

12

20

รวม

40

100


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.