เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สุภาวรรณ พันศรี

มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม