เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 2/3 คธ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย บุญฤทธิ์ หนูปลอด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิชา คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ รหัสวิชา 2204 – 2001 จำนวน 2 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1) เข้าใจหลักการของระบบธุรกิจ

2) เข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

3) มีเจตคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1) แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจ

2) แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเอกสาร และการประมวลผลข้อมูลในระบบงานธุรกิจ

3) วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ความสัมพันธ์ของเอกสารในระบบงานธุรกิจ การนำคอมพิวเตอร์ช่วยงาน ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาด และ การดำเนินการทรัพยากรบุคคล