การแปรงฟันอย่างถูกวิธี

กรรณิกา คุณพระคุ้มครอง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำอธิบายชั้นเรียน

การแปรงฟันอย่างถูกวิธี