การใช้งานคอมพิวเตอร์ 1 ม.1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้งานคอมพิวเตอร์ 1 ม.1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559