ลักษณะและคุณสมบัติของ Microsoft PowerPoint

ธิดาทิพย์ แพรกปาน

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3