ลักษณะและคุณสมบัติของ Microsoft PowerPoint

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3