ลักษณะและคุณสมบัติของ Microsoft PowerPoint

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธิดาทิพย์ แพรกปาน

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3