เรื่องการเกิดเมฆ
ผู้สอน

หนึ่งฤทัย ธนูเงิน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เรื่องการเกิดเมฆ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20091

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำอธิบายชั้นเรียน

แผนการสอนเรื่อง เมฆ

1. ขั้นสร้างความเข้าใจ
ครูนำรูปภาพของเมฆลักษณะต่างๆมาให้นักเรียนดูและสุ่มถามนักเรียนว่าเคยเห็นเมฆลักษณะดังภาพบ้างหรือไม่
2. ขั้นสำรวจและสืบค้น
ครูให้นักเรียนดูdigital storyการเกิดเมฆ

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเกิดเมฆ และลักษณะของเมฆชนิดต่างๆ

4. ขั้นขยายความรู้

1. ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่าจากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามีครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ

2. ให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงาน เรื่อง เมฆ
5. ขั้นนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

นักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยครูยกตัวอย่ารูปภาพว่าเมฆในแต่ละชนิดบ่งบอกถึงสภาพอากาศอย่างไรในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.