เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรื่องการเกิดเมฆ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แผนการสอนเรื่อง เมฆ

1. ขั้นสร้างความเข้าใจ
ครูนำรูปภาพของเมฆลักษณะต่างๆมาให้นักเรียนดูและสุ่มถามนักเรียนว่าเคยเห็นเมฆลักษณะดังภาพบ้างหรือไม่
2. ขั้นสำรวจและสืบค้น
ครูให้นักเรียนดูdigital storyการเกิดเมฆ

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเกิดเมฆ และลักษณะของเมฆชนิดต่างๆ

4. ขั้นขยายความรู้

1. ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่าจากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามีครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ

2. ให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงาน เรื่อง เมฆ
5. ขั้นนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

นักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยครูยกตัวอย่ารูปภาพว่าเมฆในแต่ละชนิดบ่งบอกถึงสภาพอากาศอย่างไรในชีวิตประจำวัน