homeวิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส.1 ปีการศึกษา 2554
personperson_add
วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส.1 ปีการศึกษา 2554

ผู้สอน
นาง พัฑรธัญญา หล่อสกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส.1 ปีการศึกษา 2554

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
201

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า   หลักสูตรศิลปกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีที่ 1  ปีการศึกษา 2554  ของวิทยาลัยช่างศิลป   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)