วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส.1 ปีการศึกษา 2554


ผู้สอน
นาง พัฑรธัญญา หล่อสกุล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส.1 ปีการศึกษา 2554

รหัสวิชา
201

สถานศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป

คำอธิบายวิชา

วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า   หลักสูตรศิลปกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีที่ 1  ปีการศึกษา 2554  ของวิทยาลัยช่างศิลป   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books