homeวิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส.1 ปีการศึกษา 2554
person
วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส.1 ปีการศึกษา 2554

ผู้สอน
นาง พัฑรธัญญา หล่อสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส.1 ปีการศึกษา 2554

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
201

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า   หลักสูตรศิลปกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีที่ 1  ปีการศึกษา 2554  ของวิทยาลัยช่างศิลป   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)