วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส.1 ปีการศึกษา 2554

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า   หลักสูตรศิลปกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีที่ 1  ปีการศึกษา 2554  ของวิทยาลัยช่างศิลป   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม