ปวส.2/1 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคดนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ