วิชาภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนการสอน เฉพาะ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5