วิชาภาษาไทย

Chaiyawan Singkhonkhamchun

โรงเรียนแม่ปิง

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนการสอน เฉพาะ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5