ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาฟัง พูด อ่าน เขียน อาหรับได้อย่างดี