เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

TOI-323 Domestic and Inbound Tour Operation

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Course Description

ประเภทของการจัดนำเที่ยวภายในประเทศ หลักการจัดนำเที่ยว วิธีการและเทคนิคการสำรวจ เส้นทาง การอ่านและเขียนแผนที่เส้นทางการเดินทาง การพิจารณาแหล่งท่องเที่ยวในการจัดนำเที่ยว ภายในประเทศ หลักการและเทคนิคการเขียนรายการนำเที่ยว การคิดต้นทุน กำไร กำหนดราคาขาย เทคนิค และวิธีการติดต่อและต่อรองราคากับบริษัทเรือ บริษัทรถเช่า ที่พัก ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว และตัวแทน จำหน่ายการท่องเที่ยว การผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ปัญหาในการดำเนินงานและการแก้ไข ฝึกปฏิบัติ จัดนำเที่ยวและศึกษาภาคสนาม

Types of inbound and domestic tour operations; principles of conducting various types of travel arrangement; techniques of surveying traveling routes; reading and writing of route maps; consideration for tourism destinations in conducting domestic and inbound tours; principles and techniques of tour program planning, itinerary writing, costing, and price and profit calculations; techniques of negotiation and reservation for cruises, airlines, car rentals, accommodation, restaurants, tour operators and travel agencies; media and advertising design for tourism; problem solving on inbound and domestic tour conducting; and a field trip study.