เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

TOI-428 E-Tourism

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Description

แนวคิด ความสำคัญ ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย

Concepts, significance and uses of information technology and electronic media in tourism industry;and the application of E-tourism for developing efficiency in operation, marketing, advertising, public relation and sale promotion