เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม.1/59

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 ปีการศึกษา 2559