homeหลักการตลาด
person
หลักการตลาด

ผู้สอน
ณัฐวุฒิ อิ้มพัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการตลาด

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2014

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

หลักการตลาด (Principles of Marketing)
 

การศึกษาความหมายของการตลาด แนวความคิดทางการตลาด ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ หน้าที่ทางการตลาด สิ่งแวดล้อมที่อิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการกำหนดส่วนประสมทางการตลาด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)