homeหลักการตลาด
personperson_add
หลักการตลาด

ผู้สอน
ณัฐวุฒิ อิ้มพัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการตลาด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2014

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

หลักการตลาด (Principles of Marketing)
 

การศึกษาความหมายของการตลาด แนวความคิดทางการตลาด ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ หน้าที่ทางการตลาด สิ่งแวดล้อมที่อิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการกำหนดส่วนประสมทางการตลาด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)