เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการตลาด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

หลักการตลาด (Principles of Marketing)
 

การศึกษาความหมายของการตลาด แนวความคิดทางการตลาด ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ หน้าที่ทางการตลาด สิ่งแวดล้อมที่อิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการกำหนดส่วนประสมทางการตลาด