หลักการตลาด

คำอธิบายชั้นเรียน

 

หลักการตลาด (Principles of Marketing)
 

การศึกษาความหมายของการตลาด แนวความคิดทางการตลาด ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ หน้าที่ทางการตลาด สิ่งแวดล้อมที่อิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการกำหนดส่วนประสมทางการตลาด