เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง33201 วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 ม.6 ปีการศึกษา 2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

1.มีความรู้ความเข้าใจระบบการทำงาน

ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.มีทักษะในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต

3. เห็นคุณค่าในความสำคัญของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่อการปฏิบัติงานธุรกิจและสังคม

มาตรฐานรายวิชา

1.อธิบายมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย

2.ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนทำการรับ – ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย Protocal TCP/IP, Client – Server, DNS, SUBNet, FTP, Telnet, E – mail, WWW การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล ปฏิบัติการใช้บริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต การเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต

1.ปฏิบัติการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต

2.บอกวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ละประเภท

3.บอกรูปแบบการบริการบนอินเทอร์เน็ต

4.ใช้งานโปรแกรม Internet Explorer อย่างถูกวิธี

5.ปฏิบัติการใช้งาน IP และ เชื่อมโยงข้อมูล