การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ภาค 1/59

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ภาค 1/58